Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Centrum denních služeb

 

 • Provozní doba: 7:00 – 16:00
 • Vedoucí služby: Veronika Králová, DiS.
 • Telefon: 739 244 775
 • E-mail: cds@diakonie-zvonek.cz
 • Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Centrum denních služeb podporuje prostřednictvím nabízených aktivit dospělé lidi od 18 do 64 let s mentálním či kombinovaným postižením ve zvládání soběstačnosti. Rozsah hloubky postižení klientely je v pásmu od střední po lehké formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením, popř. s poruchami autistického spektra či s epilepsií.

Při nástupu do služby mají uživatelé omezené možnosti uplatnění se v běžném, asistovaném či chráněném zaměstnání. Cílem služby Centra denních služeb je tuto skutečnost změnit a uživatelům umožnit co největší samostatnost.

Služba zajišťuje důstojné prostředí a zacházení osobám s mentálním či kombinovaným postižením a usiluje o jejich maximální možné zapojení do běžného života společnosti tím, že se snaží vytvořit u uživatelů služby takové pracovní návyky, které by jim umožnily vstup do sociálně – terapeutické či chráněné dílny.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Popis zaŕízení

Služba je poskytována v přízemních prostorách budovy v Šípkové ulici v Praze 4 – Krči, kde mají uživatelé k dispozici společné prostory, sociální zařízení, kuchyňku a oddělené dílny (papírová, textilní, dřevařská). K dispozici je rovněž zahrada střediska.

Vzhledem k ne zcela bezbariérovému prostředí střediska, je u osob se sníženou pohybovou schopností při počátcích jednání o službě vhodné, aby si zájemce vyzkoušel pohyb po zdejších prostorách.

 

Popis služby

Centrum denních služeb je otevřeno ve všedních dnech od 7:30 do 16:00 hodin.

 

V rámci služby jsou zajištovány tyto základní činnosti: 

a) pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti, 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Program centra denních služeb je sestaven tak, aby vytvářel podnětné prostředí, ve kterém se uživatelé cítí spokojeně a mohou tak v různých oblastech rozvíjet své schopnosti.  S každým uživatelem služby CDS je sestaven individuální plán (pracujeme dle přístupu zaměřeného na člověka), v jehož intencích se s uživatelem pracuje. IP se hodnotí a mění 1 x za ¼ roku, příp. dle aktuální potřeby.  Klademe důraz na podporu ve zvládání soběstačnosti a maximální možné zapojení do běžného života. Zaměřujeme se na komunikační a sociální dovednosti, podporujeme vlastní rozhodování.

Respektujeme názor uživatele, který je zároveň veden k zodpovědnosti za své rozhodnutí a jeho důsledky.  Výběr vhodných aktivit vždy konzultuje uživatel se svým klíčovým pracovníkem.  Snažíme se vytvořit takové pracovní a společenské návyky, aby se uživatelé mohli dále dostat do sociálně- terapeutické, nebo chráněné dílny.  Dbáme na spolupráci s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky.

Uživatelům rovněž nabízíme fakultativní služby – např. canisterapii, výlety, výstavy apod.
 
Metody práce

V Centru denních služeb pracujeme s uživateli skupinově, frontálně i individuálně.

 

Mezi skupinové aktivity patří: 

Pracovní činnosti 

Uživatelé mají možnost si dle určitých pravidel a dle svého individuálního plánu vybrat místnost zaměřenou na látku (základy práce s látkou), dřevo (základy práce se dřevem) a papír (základy práce s papírem). 

Povídání o životě 

Hodiny zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, komunikace a rozšíření všeobecného přehledu, praktické nácviky - nakupování, jízda MHD apod. 

Procházky 

Po okolí, v lese, dle přání a možností dané skupiny uživatelů. 

Procvičování dosažených školních znalostí 

Každodenní procvičování čtení, psaní, počítání, dle individuální úrovně uživatele. 

Cvičení 

Zdravotní cvičení ve skupině. 

Relaxace 

Poslech relaxační hudby a odpočinek. 

Kontakt s okolím 

Organizujeme různé výlety, akce, koncerty. 

Plavání 

Uživatelé mají možnost zpravidla jednou týdně jet za doprovodu asistenta do bazénu na Barrandově.

Bubnování, rytmika 

Neboli korporátní bubnování, rozvíjí cit pro rytmus a probudí v lidech spoustu energie a dobré nálady.

Zpívání, biblické chvilky 

Jednou za 14 dní mají uživatelé možnost zazpívat si s faráři z našeho partnerského evangelického kostela v Nuslích a poslechnout si biblické příběhy. Faráři chodí k nám do Centra denních služeb. S naším partnerským sborem pořádáme pro uživatele setkání i přímo v kostele, např. ve vánočním či velikonočním čase. 

Kurz sociálních dovedností 

Probíhá 1 x týdně, učení se a rozvíjení sociálních dovedností, vedou jej asistenti z CDS. 

Individuální práce 

Uživatelé mají dle rozvrhu možnost využít individuální práci se svým klíčovým pracovníkem a zvolit si program – např. nácvik práce na PC, popovídání, procvičování různých dovedností apod. Náplň se odvíjí se dle potřeb a přání uživatele.  
 
Každým rokem se účastníme divadelního festivalu v Psychiatrické léčebně v Bohnicích – Babí léto, kde hrajeme naše autorské divadlo. Z tohoto důvodu jsme sestavili divadelní seskupení „Zvonkohra“, a to z uživatelů našich služeb (jak Centra denních služeb, tak Domova pro osoby se zdravotním postižením, i z Chráněného bydlení) a secvičili divadelní představení. Divadlo uživatele velmi baví, navíc zde vidíme velké pozitivum v setkávání se s ostatními uživateli a následně při představení i setkávání se rodin a možnosti společného kulturního i společenského zážitku.

 

CDS v uplynulém roce 2016, plány na rok 2017

V průběhu roku 2016 jsme se snažili i nadále rozvíjet a přizpůsobovat centrum denních služeb co nejvíce našim uživatelům. Uskutečnili jsme velké množství aktivit, které proběhly v samotném středisku, ale i mimo naše zařízení. Navazovali jsme nová přátelství a udržovali kontakt s dalšími sociálními organizacemi.

Zaměstnanci centra denních služeb zrealizovali nebo pomáhali zrealizovat pro klienty v průběhu roku nejméně 20 různých výletů a aktivit.

 • V období ledna jsme se byli podívat na divadelní představení Demokracie v divadle Minor.
 • V březnu jsme se byli podívat na vystavený žlutý trabant, který projel Austrálii a zavítali jsme do Policejního muzea.
 • Duben byl měsíc, kdy jsme po dlouhé době zavítali do kina na film Trabantem až na konec světa.
 • Od června začali naše letní výlety. Nejdříve na Točník posléze v červnu do Berouna na medvědy a hrad Kokořín.
 • V srpnu jsme byli v Pražské Zoo, hráli divadlo v Týnci nad Sázavou a byli se podívat v historické vesnici.
 • V září jsme navštívili Národní technické muzeum, byli jsme na Babím létu a jeli do Koněpruských jeskyní.
 • Říjen přinesl den otevřených dveří a navštívili jsme farmu v Máslovicích.
 • Opětovně jsme v listopadu navštívili naše přátele z Centra denních služeb Medou z. s. v Humpolci. Byli jsme vázat adventní věnce v Nuselském sboru.
 • V prosinci jsme se zúčastnili adventních trhů.            

V období srpna jsme opětovně úspěšně zrealizovali workshopový týden Letní Zvonkohrátky 2016. Účastníci workshopu projevili zájem o uskutečnění dalšího ročníku. V průběhu roku divadelní soubor Zvonkohra aktivně hrál a mnohokrát reprízoval divadelní hru Dívka a démon.

 

V roce 2017 budeme pokračovat v aktivitách, které již probíhají. Budeme nadále pracovat na rozvoji Centra denních služeb, abychom jej co nejlépe přizpůsobili potřebám našich klientů.

- Bc. Jan Hašek, bývalý vedoucí služby

 

         nadaceCEZlesyCR

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha