Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Centrum denních služeb

vedoucí CDS: Bc. Jan Hašek

telefon: 739 244 775 / 241 471 101

e-mail: cds@diakonie-zvonek.cz

adresa: Šípková 1838/1

             142 00 Praha 4 – Krč

Poslání:  

Centrum denních služeb je ambulantní sociální služba určená dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let. Prostřednictvím nabízených aktivit je podporuje v rozvoji nebo udržení dosavadně získaných schopností a dovedností, dále pak v rozvíjení nových pracovních a dalších návyků dobrých pro běžný život. Zaměřuje se na zvládání soběstačnosti, komunikačních a sociálních dovedností. Uživatelům pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje kontakt s okolím. 

 

Cíle:  

1)  poskytování individuálně přiměřené aktivizační a výchovné činnosti klientům na základě individuálních plánů  

 • kritéria hodnocení:

a)  každý klient má individuální plán

b)  každý IP se 1x za čtvrt roku hodnotí

2)  vytváření takových podmínek, které napomáhají uživatelům projevit a uplatnit svou vlastní vůli při naplňování a řešení osobních potřeb

 • kritéria hodnocení:

a)  ze zápisů z porad (1x za měsíc) je zřejmé, že se k daným věcem mohli vyjádřit všichni klienti  

b)  v individuální dokumentaci je zaznamenán průběh práce s klientem – jak se s ním komunikuje, jaká má přání, jak se s ním pracuje

3)  podpora klientů v rozvoji jejich pracovních návyků a dovedností

 • kritéria hodnocení:

a)  odchod alespoň jednoho klienta ročně do chráněné nebo sociálně-terapeutické dílny

b)  klienti si v průběhu docházení do CDS osvojí nějakou řemeslnou dovednost  

Cílová skupina:

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 - 64 let.

Rozsah hloubky jejich postižení je v pásmu od střední po lehké formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením, popř. s poruchami autistického spektra či s epilepsií.  

Úroveň jejich dovedností, schopností a pracovních návyků jim v době vstupu do služby znemožňují uplatnění v běžném, asistovaném i chráněném zaměstnání.
Vzhledem k ne zcela bezbariérovému prostředí je u osob na vozíku žádoucí osobní návštěva hned v počátcích jednání o službě, aby si konkrétní zájemce vyzkoušel pohyb po prostorách zařízení. Lidé na vozíku nejsou hlavní cílovou skupinou, avšak v případě, že sami zvládají pohyb po zařízení a přesuny z vozíku (na toaletu, židli atd.), je možné jim rovněž nabídnout službu.
Diakonie je církevní zařízení, příslušnost k církvi není však vyžadována ani u uživatele, ani jeho rodiny. Centrum denních služeb mohou navštěvovat i uživatelé bez křesťanského nebo jakéhokoli vyznání.   

Principy poskytování služby:  

1)  individuální přístup

 • respektování základních a specifických potřeb uživatele  
 • respektování svobodné volby uživatele
 • jednání s uživatelem jako s rovnocenným partnerem
 • orientace na pozitivní stránky uživatele  
 • motivace klientů – vysvětlení smyslu každé nabídnuté činnosti  

2)  podpora v samostatnosti a nezávislosti

 • co největší míra zapojení do rozhodování o průběhu služby 

3)  dodržování lidských práv

 • učíme klienty znát svá práva a povinnosti
 • respektování a naplňování práva na práci

4)  spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky

 • rodinu bereme jako partnera 

Rozvoj našich uživatelů podporujeme zejména v těchto oblastech:  

1)  pracovní návyky - např. docházka, dodržování řádu CDS

2)  manuální dovednosti - např. práce v dílnách, v prádelně, na zahradě

3) sociální dovednosti - např. informovat a podporovat účast na společenských akcích, podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky, naučit klienty požádat o pomoc

4) nasměrování k dalšímu pracovnímu uplatnění uživatele - např. chráněná dílna, podporované zaměstnávání, volný trh práce

         

NAZEV WEBU