Středisko Zvonek

Středisko přijímá nové klienty

Středisko přijímá nové klienty

V současné době přijímáme klienty do služeb Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

Chcete-li nás podpořit, podívejte se na naše Facebookové stránky a sdílejte

 

Podpořte nás

Podpořte nás

číslo účtu:

19-2300260217/0100 (KB)

 

číslo účtu Veřejné sbírky:

107-9589580247/0100 (KB)

 

 

Centrum denních služeb

 

 • Provozní doba: 7:00 – 16:00
 • Vedoucí služby: Jan Hašek
 • Telefon: 739 244 775, 241 471 101
 • E-mail: cds@diakonie-zvonek.cz
 • Adresa: Šípková 1838/1, 142 00, Praha 4 - Krč

 

Poslání služby, cílová skupina

Centrum denních služeb podporuje prostřednictvím nabízených aktivit dospělé lidi od 18 do 64 let s mentálním či kombinovaným postižením ve zvládání soběstačnosti. Rozsah hloubky postižení klientely je v pásmu od střední po lehké formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením, popř. s poruchami autistického spektra či s epilepsií.

Při nástupu do služby mají uživatelé omezené možnosti uplatnění se v běžném, asistovaném či chráněném zaměstnání. Cílem služby Centra denních služeb je tuto skutečnost změnit a uživatelům umožnit co největší samostatnost.

Služba zajišťuje důstojné prostředí a zacházení osobám s mentálním či kombinovaným postižením a usiluje o jejich maximální možné zapojení do běžného života společnosti tím, že se snaží vytvořit u uživatelů služby takové pracovní návyky, které by jim umožnily vstup do sociálně – terapeutické či chráněné dílny.

Středisko Zvonek je zřízeno Českobratrskou církví evangelickou, avšak příslušnost k církvi není vyžadována ani u uživatele služeb, ani u jeho rodiny.

 

Popis zaŕízení

Služba je poskytována v přízemních prostorách budovy v Šípkové ulici v Praze 4 – Krči, kde mají uživatelé k dispozici společné prostory, sociální zařízení, kuchyňku a oddělené dílny (papírová, textilní, dřevařská). K dispozici je rovněž zahrada střediska.

Vzhledem k ne zcela bezbariérovému prostředí střediska, je u osob se sníženou pohybovou schopností při počátcích jednání o službě vhodné, aby si zájemce vyzkoušel pohyb po zdejších prostorách.

 

Popis služby

Naším cílem je poskytování individuálně přiměřené aktivizační a výchovné činnosti uživatelům služby na základě zpracovaných a pravidelně aktualizovaných individuálních plánů, vytváření takových podmínek, které napomáhají uživatelům projevit a uplatnit svou vlastní vůli při naplňování a řešení osobních potřeb a podpora uživatelů v rozvoji jejich pracovních návyků a dovedností.

 

Principy poskytování služby:

 1. Individuální přístup:
  1. Respektování základních a specifických potřeb uživatele
  2. Respektování svobodné volby uživatele
  3. Jednání s uživatelem jako s rovnocenným partnerem
  4. Orientace na pozitivní stránky uživatele
  5. Motivace uživatelů – vysvětlení smyslu každé nabídnuté činnosti
 2. Podpora v samostatnosti a nezávislosti:
  1. Co největší míra zapojení do rozhodování o průběhu služby
 3. Dodržování lidských práv:
  1. Učíme uživatele znát jeho práva a povinnosti
  2. Respektování a naplňování práva na práci
 4. Spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci, opatrovníky, blízkými:
  1. Výše uvedené bereme jako svého partnera při práci s uživatelem a péči o něj

 

U uživatelů této sociální služby se snažíme klást důraz a podporovat je především v následujících oblastech:

 • pracovní návyky – např. pravidelná a včasná docházka, dodržování řádu,
 • manuální dovednosti – např. práce v dílnách, na zahradě,
 • sociální dovednosti – např. kurz sociálních dovedností, podpora účasti na společenských akcích, podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky,
 • nasměrování k dalšímu (pracovnímu) uplatnění uživatele služby – např. podporované zaměstnání, chráněná dílna.

Realizované akce za rok 2015

Rok 2015 v  Centru denních služeb je možné nazvat rokem změn. Změn ve vedení střediska i služby a také našeho Centra denních služeb. Nadále se dařilo rozvíjet centrum a přizpůsobovat ho potřebám uživatelů. Realizovali jsme aktivity, které umožnily našim uživatelům překročit hranice centra a poznávat nová místa a lidi. V průběhu roku jsme zůstávali v kontaktu s jinými Diakonickými zařízeními, jejichž uživatelé navštěvovali naše zařízení nebo my jsme zavítali do jejich domácího prostředí. Získali jsme také nové kontakty, které nám umožnily realizovat spolupráci s jinými poskytovateli služby. Spřátelili jsme se s Centrem denních služeb Medou, z. s. v Humpolci a zrealizovali jsme v průběhu roku tři setkání, kde se mohli poznat naši uživatelé s uživateli služeb centra z Humpolce.

V únoru jsme si zatančili se spřáteleným střediskem DČCE – Praha, které jsme na oplátku pozvali k nám na „Valentýnskou party“.

Spolupráci rovněž udržujeme se společností Pes Partner, jejíž canisterapeutičtí psi naše uživatele pravidelně navštěvují.

Uskutečnili jsme návštěvy divadla Minor, kde uživatelé shlédli představení „Libozvuky“ a „Robin Hood“. Opětovně jsme byli na představení divadla Buchty a loutky.

V rámci celodenních poznávacích výletů se podařilo přiblížit uživatelům českou historii. Osvojili si rovněž způsoby přípravy na cestování. S tématikou výletů bylo pracováno při další terapeutické činnosti (cvičení paměti, přednesu, zápisy z cest apod.).

V tomto roce došlo k znovuobnovení činnosti divadelního souboru „Zvonkohra“, který nazkoušel a několikrát sehrál představení s názvem „Dívka a démon“. Soubor, který čítá 15 herců, se schází pravidelně každý týden.

V období letních prázdnin byly v Centru denních služeb úspěšně zrealizovány dva workshopové týdny. První s názvem „Indiáni u Zvonkové zahrady“, druhý s názvem „Letní zvonkohrátky“ byly koncipovány pro širokou veřejnost, neboť jejich hlavním cílem byla interakce s majoritní společností.

Samozřejmostí bylo pravidelné plavání v Aquaparku v Praze na Barrandově.

Dalším zpestřením byly návštěvy Matějské pouti a Botanické zahrady

Výsledky své činnosti, resp. výrobky (gelové svíčky, textilní panenky a polštářky, šité pytlíčky s usušenými bylinkami…), uživatelé se svými asistenty prezentovali na Jarmarku u Ludmily na Praze 2, Babím létě v Praze Bohnicích, Týneckém střepu v Týnci nad Sázavou a na trzích v Praze na Vyšehradě.

 

Plány na rok 2016

V roce 2016 chceme pomáhat našim uživatelům realizovat se prostřednictvím divadelní, výtvarné a další rukodělné tvorby. Navážeme na „workshopové týdny“ a otevřeme tvořivé dílny. S divadelním souborem Zvonkohra se představíme širšímu publiku.

         

NAZEV WEBU